Yhteystiedot

Koulutus- ja terapiapalvelut Irma Tuisku Oy

Rovakatu 29
96200 Rovaniemi
puh. +358405475015

Sähköposti
Palaute

YKSILÖTERAPIA            
 
"Psykoterapia määritellään keinoksi saada aikaan psyykkisiä muutoksia toisessa ihmisessä tai ihmisryhmässä psykologisen vuorovaikutuksen kautta, ammatillisesti ja tietoisesti, tarkoituksella poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä tai ongelmia sekä niiden aiheuttamaa kärsimystä. Hoitomuodon perustana on oltava riittävästi tutkittu psykologinen tietämys ja sen omaksumiseksi tarvitaan asianmukaista koulutusta. Psykoterapia käsitteenä sisältää useita eri psykoterapiamuotoja, joita pitää voida tarkastella kunkin psykoterapiamuodon ominaislaadun ja sen tarjoamien hoitomahdollisuuksien perusteella". (Psykoterapiakoulutustoimikunnan mietintö vuodelta 1989.) Psykoterapiassa tutkitaan asiakkaan sisäistä maailmaa, hänen ajatuksiaan, tunteitaan ja toimintatapojaan. Ihminen voi tarvita henkilökohtaista tukea, omien ajatusten selkeyttämistä, keskusteluyhteyttä tai elämäntilanteen selvittelyä jossakin elämänvaiheessa. Tällöin ulkopuolinen, ammatillinen apu ja tuki voi olla tarpeen.

Koulutus- ja Terapiapalvelut Irma Tuisku Oy tarjoaa psykoterapiaa. Psykoterapia tarkoittaa Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) valvonnan alaisuudessa tapahtuvaa psyykkisistä vaikeuksista keskustelemista erityiskoulutuksen saaneen työntekijän luona. Hoitoihin on mahdollista saada tukea Kelan kuntoutusmäärärahoista. Asiakkaalla tulee olla tiedossa kokonaishoidostansa vastaava lääkäri.

Psykoterapiaan voivat hakeutua aikuiset, nuoret ja lapset, joilla on psyykkisiä tai psykosomaattisia oireita (kuten masennus, työssä uupuminen, paniikkihäiriö, syömishäiriö, pelot, ihmissuhdepulmat yms.), traumaattisia kokemuksia (esimerkiksi seksuaalista tai muuta väkivaltaa, läheisen ihmisen menetyksiä, vaikeuksia lähisuhteissa) tai muusta syystä tarve selvitellä itseään ja elämäntilannettaan.

Psykoterapiaa toteutetaan usein yksilöhoitona. Yksilöhoito kestää yleensä vähintään vuoden, mielellään kaksi tai kolme vuotta. Tavallisimmin terapiassa käydään 1 - 2 kertaa viikossa. Yksi terapiakerta kestää 45 minuuttia ja asiakkaan kanssa tehdään terapiasopimus. Lähestymistapani yksilöpsykoterapiaan on asiakaslähtöinen ja hänen tarpeitaan kunnioittava. Oma työskentely viitekehykseni on kognitiivista, ratkaisukeskeistä ja narratiivista.

Kognitiivisuus (kognitio = tietoisuus). Terapiassa kognitiivisuus tarkoittaa asiakkaan tiedon, tunteiden ja toimintamallien tutkimista ja niiden mahdollista uudelleen suuntaamista. Tieto asioista, niihin liittyvät tunteet ja ajatukset ohjaavat ihmisen toimintaa. Näiden kaikkien tarkastelu liittyy saumattomasti terapiaprosessiin.  Käyttäytymiseen vaikuttaa myös aikaisemmat kokemukset vastaavista tilanteista. Tämän vuoksi terapiatyöskentelyyn kuuluu tarkastella asiakkaan kanssa elämänhistoriaa, tämän hetken tilannetta ja katsetta tulevaisuuteen. Tarkastelun tavoitteena on oppia tiedostamaan omat tarpeet, tunteet, ajatukset ja niiden merkitys käyttäytymiseen. Näiden tunnistaminen ja hyväksyminen ovat tärkeitä oman hyvinvoinnin ja vuorovaikutussuhteiden kannalta. 

Ratkaisukeskeisyys. On yhdessä ratkaisujen etsimistä elämän vaikeisiin tilanteisiin. Periaatteena on asiakkaan tukeminen, asiakkaan voimavarojen kartoittaminen ja uudenlaisen toimintatavan löytäminen. Asiakkaan kanssa voidaan sopia pienimuotoisista välitehtäviä terapiakäyntien väliajalle. Tehtävien tavoitteena on harjoitella uusia toimintatapoja.

Narratiivisuus (narratiivi = tarina).  tarkoittaa ihmisen elämäntarinan kunnioittamista ja huomioon ottamista. Jokaisella ihmisellä on ainutlaatuinen elämä ja kokemukset, jotka ovat tehneet hänestä tietynlaisen yksilön. Oman historian läpikäynti ja näkyväksi tekeminen on jokaiselle tärkeää. Asiakkaan kanssa tutkitaan hänen elämän tapahtumia ja kokemuksia, joista etsitään yhdessä vaihtoehtoisia voimaannuttavia elementtejä