Yhteystiedot

Koulutus- ja terapiapalvelut Irma Tuisku Oy

Rovakatu 29
96200 Rovaniemi
puh. +358405475015

Sähköposti
Palaute

Naisen haluttomuus

Opinnäytetyön tiivistelmä

 

Tekijä(t)

 

Tuisku Irma

 

Julkaisun laji

 

Opinnäytetyö

 

Sivumäärä

 

86, 2 liitettä
Julkaisun kieli

 

Suomi

 

Luottamuksellisuus

             Salainen _____saakka

Työn nimi

 

                          " TÄYTYYKÖ SITÄ JOSKUS ANTAA? "

 

Haastattelututkimus seksuaalisesta haluttomuudesta parisuhteessa eläville 30-44-vuotiaille naisille.

 

Koulutusohjelma

 

Terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn koulutusohjelma. Seksuaaliterveyden edistämisen suuntautuminen.

 

Työn ohjaaja(t)

 

PsL, kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, seksuaaliterapeutti (NACS) Sari Koikkalainen ja TtL, kätilö, koulutussuunnittelija Katri Ryttyläinen.

 

Toimeksiantaja(t)

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa terveydenhuoltoalan ammattilaisille ja heitä kouluttaville naisen seksuaalisesta haluttomuudesta. Tutkimustyölle asetettiin neljä tehtävää: kuvata seksuaalista haluttomuutta ja sen syitä ja seurauksia parisuhteeseen. Kuvata keneltä ja millaista apua naiset olivat ongelmaansa hakeneet ja millaisia auttamismenetelmiä he toivoivat käytettävän seksuaaliseen haluttomuuteensa.

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä tarkasteltiin naiseksi kasvamista, toimivaa parisuhdetta ja seksuaalista haluttomuutta seksuaalitoiminnan häiriönä sekä haluttomuuden syitä. Tutkimukseen osallistui kuusi parisuhteessa elävää, seksuaalisesti itsensä haluttomaksi kokevaa naista, jotka olivat iältään 35 - 44-vuotiaita. Heille tehtiin teemahaastattelu helmi- ja elokuun välillä vuonna 2004. Tulokset analysoitiin sisällön analyysillä.

Tutkimus osoitti, että naisten seksuaalinen haluttomuus oli hypoaktiivisen seksuaalisen halun häiriö, jossa seksuaaliset toiminnot ja motivaatio olivat alentuneet. Tulosten perusteella voidaan todeta, että naisten haluttomuudelle oli useita syitä. Naiset esittivät vuorovaikutukseen ja yhteiseen aikaan, fysiologiaan ja biologiaan sekä interpersoonallisuuteen liittyviä syitä seksuaaliseen haluttomuuteensa. Fyysinen rasittuneisuus, stressi, tyytymättömyys omaan kehoon, vastuu lapsista ja kodinhoidosta sekä oman ajan puute veivät naisilta seksuaalisen halun, fantasiat ja kiinnostuksen rakasteluun. Parisuhteeseen seksuaalinen haluttomuus vaikutti monella tavalla. Kaikenlaista läheisyyttä ja koskettelua välteltiin ja nukkumaan mentiin eri aikoina. Keskustelu kumppanin kanssa väheni. Seksi oli mielessä päivittäin välttelykäyttäytymisenä. Naiset olivat hakeneet sattumanvaraisesti tietoa asiasta ja osa oli maininnut siitä lääkärille. Auttamismenetelmiä esitettiin runsaasti jo olemassa olevien perusterveydenhuollon palveluihin liitettyinä ja uusia toimintoja kehittämällä.

Tutkimuksen avulla saatua tietoa voidaan hyödyntää terveydenhuollon palvelujärjestelmää kehitettäessä, terveydenhuoltoalan ammattilaisia kouluttaessa, terapiatyössä sekä tietopakettina asiasta kiinnostuneille.

Avainsanat (asiasanat)   kasvaminen naiseksi, naisen seksuaalinen haluttomuus, toimiva parisuhde.

Muut tiedot