Yhteystiedot

Koulutus- ja terapiapalvelut Irma Tuisku Oy

Rovakatu 29
96200 Rovaniemi
puh. +358405475015

Sähköposti
Palaute

RYHMÄPSYKOTERAPIA

Psykoterapian yksi muoto on ryhmähoito. Ryhmäpsykoterapialla tarkoitetaan ryhmässä tapahtuvaa hoitoa, jossa sovelletaan sekä psykoanalyyttisia teorioita että ryhmän dynaamisia ilmiöitä hoidollisiin tarkoituksiin. Ryhmäterapia perustuu näkemykseen, jonka mukaan ihmisen olemassaolo on aina suhteessa muihin ihmisiin ja sosiaaliseen ympäristöön. Psykoterapiaryhmän tavoitteena on lisätä ryhmän jäsenten itseymmärrystä ryhmän vuorovaikutuksen avulla. Terapiaryhmässä jäsenten välille muodostuu vuorovaikutusten verkosto, jossa jokainen löytää itsensä tutuissa tunnekokemuksissa ja toistaa itselleen ominaisia käyttäytymismalleja. Ryhmäterapiassa näyttäytyvät kunkin ryhmän jäsenen suhteessa olemisen vaikeudet ja vahvuudet.

Ryhmä hoitomuotona sopii monenlaisten elämänvaikeuksien ja erilaisten psyykkisten häiriötilojen hoitoon. Esimerkiksi ahdistuneisuudesta, masentuneisuudesta, jännitystiloista, työuupumuksesta kärsivät ovat hyötyneet ryhmäterapiasta. Psykoterapiaryhmän kokoonpano on kuudesta kahdeksaan jäsentä, jotka valitaan alkuhaastattelujen perusteella. Ryhmät kokoontuvat yleensä kerran tai kahdesti viikossa, tavallisesti kahden- kolmen vuoden ajan. Yhden istunnon kesto on puolitoista tuntia. Pitkäjänteinen sitoutuminen ryhmän työskentelyyn on hoidon onnistumisen edellytys. Maksuihin on mahdollista saada Kelan korvausta. Ryhmiä voi järjestää myös lyhyempi kestoisina esimerkiksi 10 – 15 kertaa kokoontuvina tietyn teeman ympärille.

 

ryhmapsykoterapia2.jpg